Пређи на главни садржај

О пројекту

Сажетак пројекта:


Желимо да своју школу учинимо модерном установом у којој ће настава бити усклађена са савременим европским образовним тенденцијама. Желимо да наставу осавременимо и обогатимо иновативним методама и облицима рада подржаним употребом ИКТ. Основни циљ нам је унапређење постигнућа ученика и њихово оспособљавање за функционалну примену знања и формирање вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву. У складу са европским образовним тенденцијама, желимо да код ученика развијемо компетенције за комуникацију и сарадњу, функционалну, дигиталну и медијску писменост; да подстичемо њихову креативност и критичко мишљење. Желимо да им омогућимо окружење у коме ће имати прилику за комуникацију и сарадњу са ученицима из других земаља и тако развијати интеркултуралност, толеранцију и свест о поштовању различитости.
   Да бисмо ученицима омогућили све наведено, неопходно је да код наставника повећамо мотивацију за нове облике стручног усавршавања којима ће развити компетенције за примену нових метода и алата у свакодневном наставном процесу и употребу нових технологија.
   Шест наставника ће похађати три одабрана курса на којима ће се упознати са иновативним методологијама и праксама и развијањем ученичких компетенција уз употребу  ИКТ. Након завршетка курсева наставници ће научене сардржаје применити у свакодневном раду са ученицима.  Очекујемо да ће примена нових метода унети освежење у учионице и позитивно утицати на мотивацију ученика. Оснажиће њихове компетенције, повећати њихову ангажованост, што ће довести до бољих резултата учења. Наставници полазници курсева ће организовањем обуке своја знања и искуства пренети другим наставницима чиме ће се позитивни ефекти проширити на што већи број ученика.
 Очекујемо да ће интензивнија примена нових облика рада довести до повећања квалитета наставе и успеха ученика, што нам је један од основних стратешких циљева. Период мобилности омогућиће наставницима повећање језичких вештина и остваривање контаката на међународном нивоу. Тако ће наставници бити оснажени за чешће интегрисање међународне сарадње у свакодневни наставни процес. Школа ће бити у могућности да изврши шири утицај на локалну заједницу, преношењем својих искустава и практичних примера.
 Резултати евалуације пројекта биће пажљиво размотрени и интегрисани у даљи стратешки развој институције. Послужиће за дефинисање наредних циљева, планирање будућих активности и унапређење Школског развојног плана.


"This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein" 

Популарни постови са овог блога

ТВ Пожега: прилог о пројекту

Прилог о нашем пројекту у емисији Телевизије Пожега 26. 6. 2018. године:
via ytCropper

Целу емисију можете погледати на следећем линку:  https://youtu.be/LtSNFJQr_E4

Евалуација - евалуациони упитници

Драги наставници, родитељи и ученици,
Желели бисмо да проверимо колико су активности реализоване током трајања пројекта имале утицаја на унапређење наставе, ангажованост ученика и њихова постигнућа.
Молимо вас да изразите своје мишљење о пројекту одговарајући на питања из приложених упитника.
Анализа резултата показаће колико је реализација пројекта била оправдана и узеће се у обзир при планирању будућих активности.
Хвала.

УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ
УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ
УПИТНИК ЗА РОДИТЕЉЕ


Ромео и Јулија- угледни час

У одељењу VIII2 одржан је угледни час из српског и енглеског језика "Ромео и Јулија". Час је одржан у четвртак, 26. априла 2018. год.  
За организацију часа користили смо идеје и садржаје које смо усвојили на семинарима током наше мобилности.Час је био усмерен не само на обраду садржаја, већ и на развијање других компетенција код ученика: способност за сарадњу, истраживачки рад, обраду информација, презентовање. Да би се повећала мотивација ученика, обрада и презентовање информација користили смо неколико различитих веб-алата.
У овом одељењу се налазе ученици чија су постигнућа из већине наставних предмета слабија од просечних. Наставница Олгица Спасојевић и ја смо покушале да покажемо да се један леп угледни час може одржати и у одељењу у коме ученици достижу основни и средњи ниво постигнућа у оквиру Образованих стандарда. Надамо се да смо у томе успеле.
У организацији часа водиле смо се принципима пројектно оријентисане наставе: ученици су имали задатак да, међусобно сара…